Betrek het parlement bij informatieplicht

Het Financieele Dagblad
19 januari 2012
Auteur(s): Bram van der Sar en Arjan Heidekamp


Per 1 januari moeten belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen uit eigen beweging ontdekte onjuistheden en onvolledigheden aan de Belastingdienst melden. In de wet wordt niet geregeld wanneer de informatieplicht geldt. De staatssecretaris heeft zichzelf een ongeclausuleerde delegatiebevoegdheid toegeëigend om de informatieplicht in de toekomst naar eigen inzicht verder uit te breiden en heeft het parlement hiermee buitenspel gezet.


Aftrekbeperking criminele kosten na ontnemingsvorderingen: een dubbele straf!

Weekblad Fiscaal Recht (WFR 2011/1538)
24 november 2011  
Auteur(s): Bram van der Sar 


In deze bijdrage wordt in vogelvlucht ingegaan op de aftrekbeperking van criminele kosten en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordelen. Drs. B.M. van der Sar gaat daarnaast in op de ongerijmdheid van de samenloop van de aftrekbeperking en de ontneming van wederrechtelijke verkregen voordelen. Vervolgens worden het punitieve karakter en de behandeling van terugbetaling van schade besproken. Het geheel wordt afgerond met enkele mogelijkheden om de gesignaleerde ongerijmdheid op te heffen.

Dit artikel is als gevolg van het arrest HR 19 april 2013, nr. 11/03757, BNB 2013/156 vooralsnog gedeeltelijk achterhaald.Het is onduidelijk hoe het EHRM hierover zal denken…


Herstel van fouten in de winstsfeer

Belastingzaken
november 2010  
Auteur(s): Bram van der Sar 


Fouten maken is menselijk. Ook bij de jaarlijkse fiscale winstberekening kunnen fouten worden gemaakt. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een onjuiste vermogensetikettering van onroerende zaken (privé- of ondernemingsvermogen) of een onjuiste waardering van bedrijfsmiddelen. Als gevolg van een dergelijke fout kan te veel of te weinig belasting worden geheven.

Zowel de belastingplichtige als de fiscus heeft diverse mogelijkheden om gemaakte fouten te herstellen. Meestal is het mogelijk om fouten te herstellen in het belastingjaar waarin de fout is gemaakt. In andere gevallen kan dat -onder voorwaarden- alleen met toepassing van de foutenleer. De foutenleer is van toepassing in de winstsfeer (winst uit onderneming, resultaat overige werkzaamheden en de vennootschapsbelasting).

Dit artikel is als gevolg van het arrest HR 23 december 2011, nr. 10/03488, BNB 2012/52 niet meer actueel.


De fraudeur en zijn belastingadviseur

Mijns & Cijns  
Januari 2010
 Auteur(s): Bram van der Sar 


Het opzettelijk onjuist doen van een belastingaangifte met het doel dat te weinig belasting wordt geheven is zowel een beboetbaar als een strafbaar feit. Omdat men nu eenmaal niet tweemaal gestraft mag worden voor hetzelfde feit, moet een keuze worden gemaakt tussen bet opleggen van een (vergrijp)boete door de fiscus of bet instellen van strafvervolging door bet Openbaar Ministerie. Dat is niet altijd eenvoudig.


In beroep bij de Belastingrechter? Liever niet!

Busyness (jaargang 3, nummer 9)
31 oktober 2008  
Auteur(s): Bram van der Sar en Frank Herreveld


Mediation is een van de nieuwe toverwoorden om fiscale geschillen op te lossen om zodoende procedures te voorkomen. De proef met mediation in belastingzaken loopt al enkele jaren. Uit de praktijk blijkt dat mediation een geschikt middel kan zijn om verstoorde verhoudingen met de Belastingdienst weer vlot te trekken en geschillen op te lossen. Inmiddels is ook een stroom van jurisprudentie op gang gekomen over de uit mediation voortvloeiende vaststellingsovereenkomsten en is gebleken dat het risico bestaat op het verdampen van rechtsmogelijkheden.